Calendari electoral

 • 28 de Març del 2023 Convocatòria d’eleccions.
 • 30 de març del 2023 17:00. Sorteig públic a la sala del Club per a la designació, entre tots els socis de ple dret, dels tres membres titulars i suplents de la Junta Electoral.
 • 31 de març del 2023. Exposició als socis de ple dret del cens electoral provisional.
 • Del 31 de Març al 17 d’abril del 2023 Exposició als socis de ple dret del cens electoral provisional.
 • 19 d’abril del 2023 Resolució de les reclamacions del cens electoral provisional per part de la Junta Electoral i aprovació del cens definitiu per la Junta Electoral.
 • 20 al 27 d ́Abril del 2023 Presentació de candidatures.
 • 28 Abril de 2023 Proclamació provisional de candidatures per part de la Junta Electoral.
 • Del 2 al 4 de maig del 2023 Termini per impugnar la proclamació de candidatures.
 • 5 de maig del 2023 Proclamació definitiva de candidatures.
 • Del 8 al 13 de maig del 2023 Campanya electoral de les candidatures.
 • Dilluns 15 de maig del 2023 a les 19:30 Eleccions. Acta de les votacions i recompte de vots. Proclamació candidatura guanyadora i presa de possessió de la Junta Directiva.

 • Informació del procés electoral.
 • Són electors i elegibles els socis de ple dret que compleixin les condicions següents:
  a) Ser major d’edat i no estar legalment incapacitat.
  b) No tenir suspesa la condició de soci per sanció ferma en el moment de la convocatòria o en el temps de presentació de les candidatures, i estar al corrent de pagament de les quotes de soci i altres obligacions amb el Club.
 • Junta Electoral. Es designaran per sorteig en un acte públic, amb assistència d’un membre de la Junta, entre els socis de l’entitat. Es designaran 3 socis titulars i un nombre mínim de 3 suplents que pot ser ampliat en el moment del sorteig en previsió de renúncies a prendre possessió del càrrec o a exercir-lo.
 • Els electors han d’acreditar la seva personalitat amb l’exhibició del document d’identitat, o document oficial indubtable.
 • Condicions per presentar candidatures
  • Presentació.
   • Des de l’endemà de l’aprovació definitiva del cens per part de la Junta Electoral, i durant un termini de 6 dies hàbils, es poden presentar candidatures per a la Junta Directiva del Club Bàsquet Torelló.
   • El termini final per presentar candidatures es tanca a les 20 hores del 27-4-2023.
  • Forma.
   • Les candidatures són tancades i s’han de votar en la seva totalitat. Pel que fa a la forma i els requisits de presentació, s’ha de tenir en compte el següent:
   • a) Les candidatures han d’estar integrades per un mínim de 3 i un màxim de 21 membres, encapçalades pel candidat a president.
   • b) Les candidatures s’han de presentar per escrit a la Junta Electoral i han de contenir les dades següents:
    Relació dels noms i els cognoms dels candidats, encapçalada pel candidat a president. Juntament amb cada nom hi haurà de figurar la seva signatura, acreditativa de la seva conformitat. Els candidats hauran de ser socis de ple dret.Fotocòpies dels documents d’identitat de tots els candidats, per les dues cares. 
   • c) Les candidatures que es presentin preferentment hauran de tenir una presència equilibrada d’ambdós gèneres en relació i proporció al nombre de socis.
   • d) Si un soci, membre de la Junta Directiva es vol presentar com a candidat a les eleccions, ha de presentar la dimissió i cessar en el càrrec abans que s’iniciï el termini de presentació de candidatures.
A %d bloguers els agrada això: